Pressmeddelande Vilhelmina den 19 oktober 2017

Gruvutvecklingsbolaget Vllhelmina Mineral och det kanadensiska investeringsbolaget
Forbes & Manhattan Inc. har ingåtlt avtal om finansiering. Forbes & Manhattan investerar
upp till 15 MSEK för 50 % ägande i Vilhelmina Mineral. investeringen sker i två steg och
syltet år att utveckla basmetallprojekten Stekenjokk i Västerbotten och Jomafälten belägeti
norska Røyrvik kommun i Nord-Trøndelag. Målet med samarbetet är att identifiera
ytterligere mineralresurser och att återstarta gruvverksamhet.

Vilhelmina Mineral är ett gruvutvecklingsbolag vars svenska huvudprojekt år den f d gruvan
Stekenjokk, belägen i Västerbotten. Under perioden 1976 till 1988 bröts i Stekenjokk sammanlagt

Jomaområdel innehåller bla de tidigare gruvoma Grong Gruber AS i Joma och Gjersvik som under
driftspe ‘oden 1972 till 1998 som mest sysselsatte ca 130 anställda och producerade ca 11,5
miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1.5% koppar och 1.5% zink. Jomafältet (exklusive
Gjersvik) uppskattas innehålla ytterligare indikerad mineraltillgång om ca 5,7 miljoner ton med
halter 1,55% koppar och 0,82% zink (vid cut-off halt O,8% Cu).

Vidare finns i området ytterligere satelitprojekt och flera zoner som är identitierade som
högintressanta vad gäller ytterligere prospektering och som Vilhelmina Mineral utvärderar att
utveckla.

Forbes & Manhattan är ett kanadensiskt investeringsbolag vars affärsidé är att utveckla gruvprojekt
i tidiga faser fram till gruvdrift. Forbes & Manhattan utvecklar projekt genom att tillskjuta både
finansiering och industriell kompetens.

Delta pressmeddelande har granskats och godkänts av QP (av Svemin Kvaliflcerad Person att
redovisa mineraltillgångar) geolog Paul Hammergren. Beräkningarna grundar sig på historiska
data.

För uterligare information kontakta:

Jonas Dahllöf, ledamot av styrelsen. Vilhelmina Mineral. tel. +46-70 148 58 00

Scott Moore, Chief Operating Oföoer, Forbes & Manhattan, tel. +1—416 903 35 86